Etiske retningslinjer og nøkkelverdier i Forefence

Forefence`s nøkkelverdier gir uttrykk for holdninger som vi mener vil bidra til å oppfylle våre mål. De forteller hva vi står for som bedrift og hva vi vil skal kjennetegne oss i kontakten med våre kunder og i samarbeidet med hverandre. Nøkkelverdiene beskriver kjernen i den bedriftskulturen vi ønsker oss og gir en rettesnor for den enkelte.

Våre beslutninger og handlinger må være styrt av normer og verdier som er felles for alle i selskapet. Samtidig som de representerer muligheter for hver enkelt, krever de noe av oss. Når medarbeidere i Forefence trekker i èn og samme retning, øker muligheten for måloppnåelse. 

1.  Respekt, likeverd og omsorg

 • Alle medarbeidere og agenter i Forefence skal behandle hverandre med respekt og positiv innstilling. Dette innebærer at vi skal ha respekt for hverandres funksjoner, kompetanse, tid og person.
 • All form for rasisme, og manglende respekt overfor ulike seksuelle legninger, kjønnsmessige preferanser, og religion er uakseptabelt.
 • Medarbeidere og agenter i Forefence skal vise omsorg for hverandre. Åpenhet, ærlighet og respekt for hverandres særpreg og integritet, skaper trygghet, trivsel og gode samarbeidsforhold.
 • Kundene er utgangspunktet for alt vi gjør. Vi skal vise respekt for våre kunder og deres behov.

2.  Ærlighet, åpenhet og tillit

 • I Forefence skal vi strebe mot å ha en kultur som er preget av åpenhet og tillit, og hvor det er viktigere å snakke med hverandre enn om hverandre.
 • Vi skal bidra til et godt samarbeidsmiljø, blant annet ved å være åpne for diskusjoner, også av omstridte og vanskelige spørsmål. 
 • Kritikk skal fremføres på en konstruktiv måte, direkte der hvor den hører hjemme.
 • Internt må vi kunne stole på hverandre. Gjensidig tillit og åpenhet oppnår vi ved å fortelle hverandre hva vi vet.
 • Hyppig og relevant informasjon internt og eksternt er en forutsetning for å oppnå tillit.
 • Medarbeidere og agenter skal møte kunder og samarbeidspartnere med en åpen og konstruktiv holdning. I all vår framferd skal vi opptre på en måte som skaper tillit til Forefence og den enkelte.
 •  

3.  Lederskap, medarbeidersamtaler, ansvar og myndighet

 • Forefence leder er ansvarlig for at medarbeiderne og agenter kjenner og aksepterer planer og mål for bedriften.
 • Lederskapet skal utføres synlig. Det vil si at lederen åpent og sammen med sine medarbeidere, tar avgjørelser og samtidig tar ansvar for sine beslutninger.
 • Forefence leder skal gi sine medarbeidere og agenter nødvendige tilbakemeldinger og sørge for riktig belønning og utviklingsmuligheter. Medarbeidersamtaler er et tilbud i dette arbeidet og skal tilbys minimum en gang per år.
 • Leder har et ansvar for å fjerne eventuelle barrierer som hindrer så vel utvikling som utnyttelse av kompetanse.
 • Motivasjon og medansvar er viktig for at vi skal lykkes. 
 • Forefence leder er ansvarlig for at alle kjenner og aksepterer sitt ansvar.
 • Myndighet skal delegeres i så stor utstrekning som mulig, men må kombineres med gode kontroll- og styringssystemer.

4.  Egenutvikling, trivsel, trygghet og lønn 

 • Forefence skal legge forholdene til rette for intern opplæring og oppmuntre og bidra til arbeidsrelevant videreutdanning slik at alle gis forutsetninger for å ta ansvar.
 • Medarbeiderne og agentene er ansvarlige for å utvikle eller skaffe seg den nødvendige kompetanse for å nå målsatte resultater innenfor sine arbeidsområder.
 • Forefence er positivt innstilt til sosiale tiltak. Bedriften tilbyr derfor tid og ressurser til medarbeidernes prioriterte tiltak.
 • Forefence skal ha et trygt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og forebygger sykefravær.
 • Forefence skal føre en lønnspolitikk som gjør det mulig å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.

5.  Lojalitet og integritet

 • Forefence skal være lojal overfor alle medarbeidere og agenter, samt våre nøkkelverdier.
 • Vi skaper lojalitet og medansvar gjennom en åpen og ærlig kommunikasjon og ved å vise hverandre tillitt.
 • I saker hvor Forefence omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad.
 • Vi skal i all vår virksomhet opptre i samsvar med våre nøkkelverdier, etiske retningsregler og overordnede mål. 
 • Lojalitet krever at vi er engasjerte, ansvarsbevisste og aktivt gjør vårt syn gjeldene, og at vi forsvarer og arbeider for de vedtak som fattes.
 • Ingen medarbeider i Forefence skal la beslutninger, handlinger eller uttalelser bli påvirket av parter med egeninteresse. Dette kan være i form av gaver eller andre personlige fordeler.

6.  Helhetssyn og samarbeid

 • Forefence er èn organisasjon. Vi må ha et helhetssyn på vår virksomhet. Våre handlinger skal preges av et ansvar for selskapets beste.
 • Vårt mål er at alle spiller på samme lag og at vi gleder oss vel så mye over Forefence som over egen fremgang.
 • Forefence er et lite selskap i vekst. Veien til informasjon er kort. Ledelsen vil fortløpende gi medarbeidere og agenter relevant, oppdatert informasjon om hva som forgår i bedriften.
 • Vi skal ha en samarbeidskultur. Samarbeid gir større innsats, høyere effektivitet, bedre resultater og økt trygghet.
 • Vi har alle ansvar for å ta initiativ til å delta i samarbeid med andre medarbeidere. 
 • Samarbeid stiller igjen krav til informasjon og kommunikasjon.

7.  Informasjon og kommunikasjon

 • Forefence har en overordnet informasjonsstrategi:
 • En medarbeider som ikke er informert, kan ikke ta ansvar. En medarbeider som er informert kan ikke unngå å ta ansvar.
 • Vi ønsker en åpen kommunikasjon internt slik at ideer, forventninger og krav er kjent.

8.  Fleksibilitet og forandringsvillighet

 • Vi skal ha evnen til å se og aktivt tilpasse oss endringer i samfunnet og i nærings- og arbeidslivets vilkår. En lærende og fleksibel organisasjon er en forutsetning for å kunne utvikle seg og mestre nye utfordringer.
 • Vi skal også utvise fleksibilitet i vårt forhold til hverandre som medarbeidere. For eksempel skal vi tilby vår hjelp i spesielle situasjoner der det er behov for det, selv om dette ikke spesielt er konkretisert i våre hovedansvarsområder.

Våre hovedmål

 • Omsetning
 • Kvalitet
 • Bærekraft
 • Lønnsomhet
 • Innovasjon
 • Produktivitet
 • Egenkapital

– Vi skal oppfylle krav til kvalitet i alt vi gjør. 

– Vi skal levere gode produkter, til riktig tid og godt tilpasset markedets behov.

– Mer konkret:

 • riktige varer
 • riktig antall
 • riktig tid
 • riktig sted
 • riktig pris

Hvorfor mål

 • Det som blir målt – blir gjort
 • Uten mål – ingen styring
 • Uten mål – ingen mening
 • Dyktige medarbeidere liker å bli målt