Hva er lov?

Gjerder/Levegger/Rekkverk

Det finnes en rekke lover og regler som kan begrense din frihet til å hegne inn en eiendom slik du ønsker. Stort sett er reglene vel begrunnet, og de fleste behov for innhegning kan gjennomføres uten at man kommer i konflikt med lover og regler. Det er imidlertid fornuftig å undersøke med kommunen eiendommen ligger i om det foreligger spesielle reguleringsbestemmelser,
eller lokale forskrifter, som setter grenser for friheten til selv å velge. Det er også lurt å snakke med, og informere, berørte naboer om hva man har til hensikt å gjøre. På den måten kan konflikter og misforståelser avverges.

I utgangspunktet har enhver eiendomsbesitter en lovbestemt rett til å ha gjerde mot naboen. I noen kommuner er det også slik at det foreligger plikt til å ha gjerde mot tilstøtende vei. Nabogjerde kan som hovedregel ha det designet du selv ønsker, og det kan være så høyt du vil, med mindre det kommer til sjenanse for naboeiendommen, for eksempel ved at det påvirker sol eller utsiktsforhold. Dersom gjerdet er tett, det vil si at det ikke er luft mellom materialene som gjerdet er satt sammen av, betraktes gjerdet som levegg, og da må det i utgangspunktet søkes for høyder over 180cm og lengder på mer enn 10 meter.

Gjerder ut mot vei skal ikke være høyere enn 150cm og de må ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder særlig ved gatehjørner og utkjørsler. I tettbygde strøk er utgangspunktet at to tilgrensende eiendommer begge har behov for gjerde, og således må dele kostnadene. I vanlige tettbygde strøk er utgangspunktet at to tilgrensende eiendommer, begge med behov for gjerde, må dele kostnadene til gjerdet. Dersom den ene naboen ønsker et mer eksklusivt og dyrere gjerde enn hva som er standard i det aktuelle området må de være forberedt på å ta den økede kostnaden selv.

Som en hovedregel kan man si at du ikke trenger å forholde deg til det offentlige når det gjelder:

1. Innhegning mellom naboeiendommer når man setter innhegningen på egen grunn og ellers tar tilbørlig hensyn.
2. Innhegning mot vei med høyde inntil 150 cm så lenge sikt for trafikk på veien ikke hindres.
3. Levegg med høyde inntil 180 cm og lengde mindre enn 10 meter.

Aktuelle regler:

  • Lov om Grannegjerde
  • Naboloven
  • Plan og Bygningsloven
  • Lokale forskrifter og reguleringsplaner.

Nye forskrifter under Plan og Bygningsloven, trådte i kraft fra 1. juli 2015. Disse reglene gjør en rekke tiltak på egen eiendom enklere å iverksette.

  • Mindre bygg

Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk.
Disse kan plasseres inntil én meter fra nabogrensen uten søknad. Med «mindre levegger» menes levegger inntil 1,8 meters høyde og 10 meters lengde.

  • Mindre levegger

Mindre levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.

Rekkverk

Når det gjelder rekkverk er reglene ganske klare. I § 12-17 i Byggeteknisk forskrift heter det:

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.
(2) Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal vær minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved ballkonger, tribuner, passasjer og liknende skal være minimum  1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyden være minimum 1,2 m.
(3) Håndlist på rekkverk skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn.
(4) Horisontale åpninger i rekkverk skal, inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m.
(5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet, og byggverk med krav om universell utforming, skal håndlist være utformet slik at den gir et godt grep.